Cách xem Product Key trên Windows 10

Key bản quyền trên Windows 10 bị ẩn vì lý do bảo mật nên bạn không thể nhìn thấy key bản quyền trên Windows 10 trong các mục cài đặt hay kích hoạt. Nếu bạn tò mò và muốn kiểm tra key Windows 10 chuẩn xác nhất thì bạn hãy làm theo hướng d

Key bản quyền trên Windows 10 bị ẩn vì lý do bảo mật nên bạn không thể nhìn thấy key bản quyền trên Windows 10 trong khóa chặn các mục cài đặt hay kích hoạt lừa đảo . download Nếu bạn tò mò ở đâu nhanh và muốn kiểm tra key Windows 10 chuẩn xác nhất giảm giá thì bạn hãy làm theo hướng dẫn tính năng sau đây.

Cách xem Product Key trên Windows 10

Cách 1 qua mạng . Dùng tool WinProdKeyFinder

Bước 1: Bạn tải về tool xem Product key từ GitHub tại https://github.com/mrpeardotnet/WinProdKeyFinder/releases

Bạn click vào file .zip chi tiết để tải về hướng dẫn .

Cách xem Product Key trên Windows 10

Bước 2: Bạn giải nén danh sách và click vào thư mục (1) => mở ứng dụng WinProdKeyFind (2).

Cách xem Product Key trên Windows 10

Sau đó cập nhật thì mã bản quyền trên máy tính bản quyền của bạn trên điện thoại sẽ hiển thị lên.

Cách xem Product Key trên Windows 10

Cách 2 tốt nhất . Sử dụng Command Prompt

Bước 1: Bạn vào Search (1) => tìm cmd (2) => Run as administrator (3).

Cách xem Product Key trên Windows 10

Bước 2: Bạn nhập lệnh sau mẹo vặt và ấn Enter.

wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey

Cách xem Product Key trên Windows 10

Sau đó mật khẩu thì mã key bản quyền Windows tính năng của bạn xóa tài khoản sẽ hiển thị ở phần bên dưới lệnh.

Cách xem Product Key trên Windows 10

Cách 3 tính năng . Sử dụng mã VBS mẹo vặt để xem key

Bước 1: Bạn click chuột phải vào Desktop => chọn New (1) => Text Document (2).

Cách xem Product Key trên Windows 10

Bước 2: Bạn chép đoạn mã sau vào Notepad.

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
MsgBox ConvertToKey(WshShell.RegRead("HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionDigitalProductId"))
Function ConvertToKey(Key)
 Const KeyOffset = 52
 i = 28
 Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
 Do
 Cur = 0
 x = 14
 Do
 Cur = Cur * 256
 Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur
 Key(x + KeyOffset) = (Cur 24) And 255
 Cur = Cur Mod 24
 x = x -1
 Loop While x >= 0
 i = i -1
 KeyOutput = Mid(Chars nguyên nhân , Cur + 1 tổng hợp , 1) & KeyOutput
 If (((29 - i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then
 i = i -1
 KeyOutput = "-" & KeyOutput
 End If
 Loop While i >= 0
 ConvertToKey = KeyOutput
End Function

Tiếp theo giảm giá , bạn click vào File (1) => Save As (2).

Cách xem Product Key trên Windows 10

Bước 3: Chọn nơi lưu file (1) => thiết lập All files (2) => đặt tên file tự động với phần mở rộng .vbs (3) => Save (4).

Cách xem Product Key trên Windows 10

Bước 4: Bạn mở file vừa tạo trực tuyến và thông tin về mã Product key khóa chặn sẽ hiển thị trong popup.

Cách xem Product Key trên Windows 10

Cách 4 trực tuyến . Sử dụng lệnh thực thi trong Windows Power Shell

Bước 1: Bạn click chuột phải vào Desktop => New (1) => Text Document (2).

Cách xem Product Key trên Windows 10

Bước 2: Bạn dán lệnh sau vào Notepad.

function Get-WindowsKey {
 ## function to retrieve the Windows Product Key from any PC
 ## by Jakob Bindslet ([email protected])
 param ($targets = ".")
 $hklm = 2147483650
 $regPath = "SoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersion"
 $regValue = "DigitalProductId"
 Foreach ($target in $targets) {
 $productKey = $null
 $win32os = $null
 $wmi = [WMIClass]"$target
ootdefault:stdRegProv"
 $data = $wmi.GetBinaryValue($hklm,$regPath,$regValue)
 $binArray = ($data.uValue)[52..66]
 $charsArray = "B","C","D","F","G","H","J","K","M","P","Q","R","T","V","W","X","Y","2","3","4","6","7","8","9"
 ## decrypt base24 encoded binary data
 For ($i = 24; $i -ge 0; $i--) {
 $k = 0
 For ($j = 14; $j -ge 0; $j--) {
 $k = $k * 256 -bxor $binArray[$j]
 $binArray[$j] = [math]::truncate($k / 24)
 $k = $k % 24
 }
 $productKey = $charsArray[$k] + $productKey
 If (($i % 5 -eq 0) -and ($i -ne 0)) {
 $productKey = "-" + $productKey
 }
 }
 $win32os = Get-WmiObject Win32_OperatingSystem -computer $target
 $obj = New-Object Object
 $obj | Add-Member Noteproperty Computer -value $target
 $obj | Add-Member Noteproperty Caption -value $win32os.Caption
 $obj | Add-Member Noteproperty CSDVersion -value $win32os.CSDVersion
 $obj | Add-Member Noteproperty OSArch -value $win32os.OSArchitecture
 $obj | Add-Member Noteproperty BuildNumber -value $win32os.BuildNumber
 $obj | Add-Member Noteproperty RegisteredTo -value $win32os.RegisteredUser
 $obj | Add-Member Noteproperty ProductID -value $win32os.SerialNumber
 $obj | Add-Member Noteproperty ProductKey -value $productkey
 $obj
 }
 }

Tiếp theo ở đâu tốt , bạn vào File (1) => Save As… (2).

Cách xem Product Key trên Windows 10

Bước 3: Bạn chọn nơi lưu file (1) => chọn All Files (2) => đặt tên bản quyền với phần mở rộng .ps1 (3) => Save (4).

Cách xem Product Key trên Windows 10

Bước 4: Bạn click vào Search (1) => tìm kiếm từ khoá powers (2) => Run as administrator (3).

Cách xem Product Key trên Windows 10

Bước 5: Bạn thực hiện lệnh sau tự động và Enter.

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Cách xem Product Key trên Windows 10

Ấn Y giảm giá để đồng ý thay đổi thiết lập.

Cách xem Product Key trên Windows 10

Bước 6: Bạn click chuột phải vào file PowerShell (1) vừa tạo ở Bước 2,3 => Properties (2).

Cách xem Product Key trên Windows 10

Tiếp theo tự động , bạn ghi nhớ đường dẫn (3) đăng ký vay và tên file (4) hướng dẫn để chèn vào lệnh ở đâu tốt tiếp theo trong PowerShell.

Cách xem Product Key trên Windows 10

Bước 7: Bạn quay lại PowerShell ở đâu tốt và thực hiện lệnh sau.

Import-Module <đường dẫn file>; Get-WindowsKey

Với <đường dẫn file> là đường dẫn tới file công cụ mà bạn lấy ở Bước 6.

Cách xem Product Key trên Windows 10

Bước 8: Sau khi thực hiện lệnh xong qua mạng thì bạn chia sẻ có thể xem ProductKey hiển thị bên dưới.

Cách xem Product Key trên Windows 10

Với hướng dẫn trong bài viết vô hiệu hóa thì bạn mẹo vặt có thể kiểm tra key trên Windows 10 dễ dàng cài đặt . Bạn sử dụng có thể thực hiện tốc độ những cách trên bài viết cho trực tuyến các phiên bản Windows cũ hơn như Windows 8.1/7/Vista hướng dẫn .

4.9/5 (50 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext