Hàm CHOOSE kết hợp SUM - Tính tổng có điều kiện trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm CHOOSE kết hợp SUM- tính tổng có điều kiện trong excel.

Bài viết ở đâu nhanh dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm CHOOSE kết hợp SUM- tính tổng có điều kiện trong excel.

1 lấy liền . Hàm Choose

Mô tả: Hàm Choose là hàm dò tìm đơn giản sử dụng và thường xuyên xóa tài khoản được sử dụng trong excel.

Cú pháp: CHOOSE(index_num tổng hợp , value1 như thế nào , [value2]...).

Trong đó:

- index_num: Vị trí kiểm tra của dữ liệu trả về đăng ký vay , ví dụ lấy liền nếu index_num =1 => giá trị trả về là value 1 dịch vụ , index_num =2 => giá trị trả về là value2 đăng ký vay . Giá trị index_num phải là số nguyên nhanh nhất hoặc là kết quả nơi nào của 1 công thức qua mạng nhưng phải là giá trị nguyên ở đâu uy tín . Giới hạn index_num trong khoảng từ 1 đến 29.

- value1: Giá trị trả về thứ 1.

- value2: Giá trị trả về thứ 2.

Các giá trị value nằm trong khoảng từ 1 đến 29.

Chú ý: như thế nào Nếu giá trị index_num không phải là số nguyên hàm trả về giá trị lỗi #Value!

2 như thế nào . Hàm Sum

Mô tả: Hàm Sum là hàm tính tổng trong excel.

Cú pháp: SUM (number 1 tải về , number 2 quảng cáo , …).

Trong đó: number 1 qua app , number 2 … là hướng dẫn các giá trị cần tính tổng.

3 hướng dẫn . Ví dụ sử dụng hàm Choose kết hợp dữ liệu với hàm Sum

Ví dụ có bảng dữ liệu sau hỗ trợ , tính tổng tiền tối ưu đã bán chia sẻ được tối ưu và tổng số mặt hàng tài khoản đã bán bằng cách sử dụng hàm Choose kết hợp tổng hợp với Sum.

Hàm CHOOSE kết hợp SUM - Tính tổng có điều kiện trong Excel

- Tính tổng tiền quảng cáo đã bán lừa đảo được

Tại ô cần tính nhập công thức: =SUM(CHOOSE(2,D8:D14,F8:F14)).

Hàm CHOOSE kết hợp SUM - Tính tổng có điều kiện trong Excel

Nhấn Enter -> tổng số tiền sử dụng đã bán qua app được là:

Hàm CHOOSE kết hợp SUM - Tính tổng có điều kiện trong Excel

- Tính số lượng kinh nghiệm các mặt hàng lấy liền đã bán tối ưu được

Copy công thức tính tổng tiền sửa giá trị index_num trong hàm Choose bằng 1: =SUM(CHOOSE(1,D8:D14,F8:F14)) lừa đảo . Vì giá trị cột số lượng nằm ở vị trí thứ 1 trong dịch vụ các giá trị value như thế nào của hàm Choose nên Index_num =1.

Hàm CHOOSE kết hợp SUM - Tính tổng có điều kiện trong Excel

Nhấn Enter kết quả nhận tài khoản được là:

Hàm CHOOSE kết hợp SUM - Tính tổng có điều kiện trong Excel

danh sách Như vậy việc sử dụng hàm Choose giúp kích hoạt các bạn tính tổng có điều kiện đơn giản một cách nhanh nhất.

Chúc kỹ thuật các bạn thành công!

4.8/5 (58 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext