Hàm COVARIANCE.P - Hàm trả về hiệp phương sai của tập hợp, trung bình tích của các độ lệnh cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong Excel

Hàm COVARIANCE.P: Trả về hiệp phương sai của tập hợp, trung bình tích của các độ lệch cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu Cú pháp: COVARIANCE.P(array1,array2)

Bài viết qua app dưới đây giới thiệu tới ở đâu nhanh các bạn hàm COVARIANCE.P - 1 trong số mới nhất những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê ở đâu uy tín rất xóa tài khoản được ưa dùng trong Excel.

Hàm COVARIANCE.P - Hàm trả về hiệp phương sai của tập hợp, trung bình tích của các độ lệnh cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong Excel

Mô tả: Trả về hiệp phương sai xóa tài khoản của tập hợp phải làm sao , trung bình tích tốt nhất của kiểm tra các độ lệch cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu

Cú pháp: COVARIANCE.P(array1,array2)

Trong đó:

- array1: Phạm vi thứ nhất chứa hướng dẫn các số nguyên muốn tính phương sai chia sẻ , là tham số bắt buộc.

- array2: Phạm vi thứ hai chứa full crack các số nguyên muốn tính phương sai tự động , là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Các đối số phải là số như thế nào hoặc tên an toàn hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

- kỹ thuật Nếu đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị văn bản qua app hoặc logic hay ô trống quảng cáo sẽ bị bỏ qua.

- download Nếu array1 kiểm tra array2 có số điểm dữ liệu khác nhau -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A

- tối ưu Nếu 1 trong 2 mảng trống -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0

- Hàm thực hiện tính toán dựa trên công thức:

[Covleft( {X,Y} ight) = frac{{sum {left( {x - overline x } ight)left( {y - overline y } ight)} }}{n}]

Trong đó:

({overline x }) kỹ thuật và ({overline y }) là kích hoạt các giá trị trung bình mẫu AVERAGE(array1) download AVERAGE(array2) ứng dụng n là cỡ mẫu.

Ví dụ:

Tính hiệp phương sai bản quyền , trung bình dịch vụ của tích kỹ thuật các độ lệch tối ưu của mỗi cặp điểm dữ liệu thanh toán của 2 tập dữ liệu trong bảng cài đặt dưới đây:

Hàm COVARIANCE.P - Hàm trả về hiệp phương sai của tập hợp, trung bình tích của các độ lệnh cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =COVARIANCE.P(B6:B10,C6:C10)

Hàm COVARIANCE.P - Hàm trả về hiệp phương sai của tập hợp, trung bình tích của các độ lệnh cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong Excel

- Nhấn Enter -> hiệp phương sai quản lý , trung bình hỗ trợ của tích hỗ trợ các độ lệch như thế nào của mỗi cặp điểm dữ liệu ở đâu uy tín của 2 tập dữ liệu là:

Hàm COVARIANCE.P - Hàm trả về hiệp phương sai của tập hợp, trung bình tích của các độ lệnh cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong Excel

- Trường hợp 1 trong 2 mảng là giá trị trống -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0

Hàm COVARIANCE.P - Hàm trả về hiệp phương sai của tập hợp, trung bình tích của các độ lệnh cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong Excel

- Trường hợp số điểm dữ liệu ở đâu uy tín của 2 mảng không giống nhau -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

Hàm COVARIANCE.P - Hàm trả về hiệp phương sai của tập hợp, trung bình tích của các độ lệnh cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong Excel

sử dụng Trên đây là hướng dẫn nhanh nhất và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm COVARIANCE.P trong Excel.

Chúc quảng cáo các bạn thành công!

4.8/5 (74 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online