Hàm PERCENTRANK.INC - Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm bao gồm cả giá trị 0 và 1 trong Excel

Hàm PERCENTRANK.INC: Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm bao gồm cả giá trị 0 và 1. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi. Cú pháp: PERCENTRANK.INC(array,x,[significance])

Bài viết hướng dẫn dưới đây giới thiệu tới hỗ trợ các bạn hàm PERCENTRANK.INC - 1 trong số vô hiệu hóa những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê địa chỉ rất ở đâu tốt được ưa dùng trong Excel.

Hàm PERCENTRANK.INC - Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm bao gồm cả giá trị 0 và 1 trong Excel

Mô tả: Hàm trả về thứ hạng tất toán của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm qua web bao gồm cả giá trị 0 đăng ký vay và 1 trên điện thoại . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: PERCENTRANK.INC(array,x,[significance])

Trong đó:

- array: Mảng như thế nào hoặc phạm vi dữ liệu cần xác định phân vị tốt nhất , là tham số bắt buộc.

- x: Giá trị muốn xác định thứ hạng chia sẻ của nó trong tập dữ liệu qua mạng , là tham số bắt buộc giảm giá .

- significance: Giá trị xác định số chữ số cài đặt của giá trị phần trăm trả về phải làm sao , là tham số tùy chọn nguyên nhân , ứng dụng nếu bỏ qua mặc định là 3 chữ số tốt nhất .

Chú ý:

- quản lý Nếu giá trị mảng array trống -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- nguyên nhân Nếu giá trị significance < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- đăng ký vay Nếu x không khớp nguyên nhân với giá trị nào chia sẻ của mảng -> hàm nội suy tự động để xác định thứ hạng bản quyền của giá trị.

Ví dụ:

Tìm thứ hạng xóa tài khoản của ở đâu tốt các giá trị mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm PERCENTRANK.INC - Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm bao gồm cả giá trị 0 và 1 trong Excel

- Tính thứ hạng bản quyền của giá trị 12 trong mảng lừa đảo . Tại ô cần tính nhập công thức: =PERCENTRANK.INC(E6:K6,E7)

Hàm PERCENTRANK.INC - Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm bao gồm cả giá trị 0 và 1 trong Excel

- Nhấn Enter -> thứ hạng tính năng của giá trị 12 trong tập dữ liệu là:

Hàm PERCENTRANK.INC - Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm bao gồm cả giá trị 0 và 1 trong Excel

- Tính thứ hạng kinh nghiệm của giá trị 26 full crack . Tại ô cần tính nhập công thức: =PERCENTRANK.INC(E6:K6,E8) -> nhấn Enter -> thứ hạng là:

Hàm PERCENTRANK.INC - Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm bao gồm cả giá trị 0 và 1 trong Excel

kinh nghiệm Như vậy trường hợp thứ hạng bằng 1 hàm PERCENTRANK.INC khóa chặn vẫn tính toán bình thường.

- Tính thứ hạng full crack của giá trị 11 như thế nào . Tại ô cần tính nhập công thức: =PERCENTRANK.INC(E6:K6,E9) -> nhấn Enter -> thứ hạng là:

Hàm PERCENTRANK.INC - Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm bao gồm cả giá trị 0 và 1 trong Excel

Trường hợp giá trị 11 không nằm trong mảng giá trị cập nhật nhưng nó nằm trong đoạn từ 9 tới 12 -> hàm kinh nghiệm vẫn tính toán bình thường.

tổng hợp Trên đây là hướng dẫn miễn phí và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm PERCENTRANK.INC trong Excel.

Chúc mới nhất các bạn thành công!

4.8/5 (62 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext