Hàm PHI - Hàm trả về giá trị của hàm mật độ cho một phân bố chuẩn hóa trong Excel

Hàm PHI: Hàm trả về giá trị của hàm mật độ cho một phân bố chuẩn chuẩn hóa. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi. Cú pháp: PHI(x)

Bài viết ở đâu uy tín dưới đây giới thiệu tới địa chỉ các bạn hàm PHI - 1 trong số miễn phí những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê mẹo vặt rất giả mạo được ưa dùng trong Excel.

Hàm PHI - Hàm trả về giá trị của hàm mật độ cho một phân bố chuẩn hóa trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị lừa đảo của hàm mật độ cho một phân bố chuẩn chuẩn hóa link down . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: PHI(x)

Trong đó:

- x: Giá trị muốn xác định phân bố chuẩn chuẩn hóa qua web , là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- thanh toán Nếu x không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- ở đâu nhanh Nếu x là giá trị số không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính giá trị lừa đảo của hàm mật độ cho một phân bố chuẩn chuẩn hóa chia sẻ được mô tả trong bảng dữ liệu mẹo vặt dưới đây:

Hàm PHI - Hàm trả về giá trị của hàm mật độ cho một phân bố chuẩn hóa trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =PHI(C6)

Hàm PHI - Hàm trả về giá trị của hàm mật độ cho một phân bố chuẩn hóa trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị hàm mật độ chuẩn chuẩn hóa tối ưu của 0.25 là:

Hàm PHI - Hàm trả về giá trị của hàm mật độ cho một phân bố chuẩn hóa trong Excel

- Tương tự sao chép công thức cho sử dụng các giá trị còn lại tăng tốc được kết quả:

Hàm PHI - Hàm trả về giá trị của hàm mật độ cho một phân bố chuẩn hóa trong Excel

- Trường hợp x không phải là dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm PHI - Hàm trả về giá trị của hàm mật độ cho một phân bố chuẩn hóa trong Excel

kỹ thuật Trên đây là hướng dẫn chia sẻ và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm PHI trong Excel.

Chúc kinh nghiệm các bạn thành công!

4.9/5 (65 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext