Hàm SLOPE - Hàm trả về độ dốc của đường hồi quy tuyến tính thông qua các điểm dữ liệu trong Excel

Hàm SLOPE: Hàm trả về độ dốc của đường hồi quy tuyến tính thông qua các điểm dữ liệu. Độ dốc là khoảng cách dọc chia cho khoảng cách ngang giữa 2 điểm bất kì trên đường thẳng đó, là tỉ lệ thay đổi dọc theo đường hồi quy. C

Bài viết nguyên nhân dưới đây giới thiệu tới hướng dẫn các bạn hàm SLOPE - 1 trong số download những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê giá rẻ rất mật khẩu được ưa dùng trong Excel.

Hàm SLOPE - Hàm trả về độ dốc của đường hồi quy tuyến tính thông qua các điểm dữ liệu trong Excel

Mô tả: Hàm trả về độ dốc quản lý của đường hồi quy tuyến tính thông qua kinh nghiệm các điểm dữ liệu nơi nào . Độ dốc là khoảng cách dọc chia cho khoảng cách ngang giữa 2 điểm bất kì trên đường thẳng đó như thế nào , là tỉ lệ thay đổi dọc theo đường hồi quy.

Cú pháp: SLOPE(known_y"s download , known_x"s)

Trong đó:

- known_y"s: Mảng tốc độ hoặc phạm vi điểm dữ liệu độc lập.

- known_x"s: Bộ điểm dữ liệu độc lập kinh nghiệm .

Chú ý:

- Giá trị lấy liền các đối số phải là số trực tuyến , tên mới nhất , mảng dịch vụ hoặc tham chiếu có chứa số.

- ở đâu uy tín Nếu known_y"s mật khẩu known_x"s trống kinh nghiệm hoặc có số điểm dữ liệu khác nhau -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

- tối ưu Nếu đối số là mảng tham chiếu có chứa giá trị văn bản qua mạng hoặc logic -> sửa lỗi những giá trị này bị bỏ qua khóa chặn , tuy nhiên giá trị 0 quản lý vẫn trực tuyến được tính.

- như thế nào Nếu giá trị ở đâu uy tín các đối số dùng hay nhất các kiểu dữ liệu không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Phương trình độ dốc cho đường hồi quy là:

[b = frac{{sum {left( {x - overline x } ight)left( {y - overline y } ight)} }}{{sum {{{left( {x - overline x } ight)}^2}} }}]

Trong đó x y trên điện thoại các trung độ mẫu AVERAGE(known_x’s) ở đâu uy tín AVERAGE(known_y’s)

Ví dụ:

Tính độ dốc tốt nhất của đường hồi quy tuyến tính qua trực tuyến các điểm dữ liệu trong bảng dữ liệu lừa đảo dưới đây:

Hàm SLOPE - Hàm trả về độ dốc của đường hồi quy tuyến tính thông qua các điểm dữ liệu trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =SLOPE(C6:C10,D6:D10)

Hàm SLOPE - Hàm trả về độ dốc của đường hồi quy tuyến tính thông qua các điểm dữ liệu trong Excel

- Nhấn Enter -> độ dốc quản lý của đường hồi quy tuyến tính qua tải về các điểm dữ liệu trên là:

Hàm SLOPE - Hàm trả về độ dốc của đường hồi quy tuyến tính thông qua các điểm dữ liệu trong Excel

đăng ký vay Trên đây là hướng dẫn tổng hợp và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SLOPE trong Excel.

Chúc tự động các bạn thành công!

4.8/5 (52 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext