Hàm TREND - Hàm trả về các giá trị theo xu hướng tuyến tính trong Excel

Hàm TREND: Hàm trả về các giá trị theo xu hướng tuyến tính. Cú pháp: TREND(known_ys, [known_xs], [new_xs], [const])

Bài viết dịch vụ dưới đây giới thiệu tới như thế nào các bạn hàm TREND - 1 trong số kích hoạt những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê danh sách rất danh sách được ưa dùng trong Excel.

Hàm TREND - Hàm trả về các giá trị theo xu hướng tuyến tính trong Excel

Mô tả: Hàm trả về qua web các giá trị theo xu hướng tuyến tính.

Cú pháp: TREND(known_y"s tối ưu , [known_x"s] tổng hợp , [new_x"s] nơi nào , [const])

Trong đó:

- known_y"s: Tập giá trị y trực tuyến đã biết trong quan hệ y = b*m^x công cụ , là tham số bắt buộc.

+ hướng dẫn Nếu known_y"s nằm trong một cột tốt nhất hoặc hàng đơn lẻ -> mỗi cột đăng ký vay hoặc hàng kiểm tra của known_y"s chia sẻ được hiểu là 1 biến số giả mạo riêng rẽ.

- known_x"s: Tập giá trị x hay nhất đã biết trong quan hệ y = b*m^x kinh nghiệm , là tham số bắt buộc.

+ known_x"s đăng ký vay có thể phải làm sao bao gồm 1 sửa lỗi hoặc nhiều tập biến số.

+ danh sách Nếu known_x"s bị bỏ qua -> nó như thế nào được giả định là 1 mảng có cùng kích thước an toàn với known_y"s

- new_x"s:  Là kiểm tra những giá trị x mới ở đâu tốt mà bạn muốn hàm trả về miễn phí các giá trị tương ứng nơi nào với cài đặt các giá trị hay nhất của y.

+ new_x"s phải lừa đảo bao gồm một cột (hàng) cho mỗi biến số độc lập.

+ mật khẩu Nếu new_x"s bị bỏ qua -> nó giả mạo được giả định giống như known_x"s.

+ tốc độ Nếu known_x"s tốt nhất new_x"s bị bỏ qua -> nó xóa tài khoản được giả định giống như kích thước mật khẩu của known_y"s.

- const: Giá trị logic xác định giá trị kinh nghiệm của hằng số b mật khẩu , là giá trị tùy chọn gồm kinh nghiệm các giá trị sau:

+ const = True cài đặt hoặc bỏ qua -> b qua web được tính toán bình thường.

+ const = False mới nhất hoặc bỏ qua -> b = 1 chi tiết và m thanh toán được điều chỉnh sao cho: y = m^x.

Chú ý:

- Giá trị sử dụng các công thức trả về có kiểu công thức mảng -> hàm phải nhập dưới dạng công thức mảng.

- lấy liền Nếu known_y"s ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- tự động Khi nhập xóa tài khoản các giá trị cho một đối số có quy ước nạp tiền như sau:

+ Dùng dấu phẩy phân cách giữa quản lý các giá trị trong cùng 1 hàng.

+ Dùng dấu chấm phẩy phân cách giữa trực tuyến các hàng ứng dụng với nhau.

Ví dụ:

Dự đoán doanh thu tháng 6 tổng hợp , 7 như thế nào , 8 dựa vào trên điện thoại các tháng trước đó theo mô tả trong bảng dữ liệu tổng hợp dưới đây:

Hàm TREND - Hàm trả về các giá trị theo xu hướng tuyến tính trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =TREND(D6:D10,C6:C10)

Hàm TREND - Hàm trả về các giá trị theo xu hướng tuyến tính trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm TREND - Hàm trả về các giá trị theo xu hướng tuyến tính trong Excel

- Bôi đen vùng doanh thu tháng 6 tất toán , 7 sửa lỗi , 8 (vùng D11:D13) -> nhấn phím F2:

Hàm TREND - Hàm trả về các giá trị theo xu hướng tuyến tính trong Excel

- Nhấn tổ hợp phím Ctrl +Shift + Enter -> doanh thu dự đoán khóa chặn của tháng 6 mật khẩu , 7 kiểm tra , 8 là:

Hàm TREND - Hàm trả về các giá trị theo xu hướng tuyến tính trong Excel

trực tuyến Trên đây là hướng dẫn sửa lỗi và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm TREND trong Excel.

Chúc nạp tiền các bạn thành công!

4.8/5 (62 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online