Hàm Z.TEST - Hàm trả về giá trị P một phía của kiểm tra z trong Excel

Hàm Z.TEST: Hàm trả về giá trị P một phía của kiểm tra z. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi. Cú pháp: Z.TEST(array,x,[sigma])

Bài viết sửa lỗi dưới đây giới thiệu tới sử dụng các bạn hàm Z.TEST - 1 trong số xóa tài khoản những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê nơi nào rất sửa lỗi được ưa dùng trong Excel.

Hàm Z.TEST - Hàm trả về giá trị P một phía của kiểm tra z trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị P một phía cập nhật của kiểm tra z chi tiết . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: Z.TEST(array,x,[sigma])

Trong đó:

- array: Mảng hay khoảng dữ liệu dữ liệu để kiểm tra x an toàn , là tham số bắt buộc.

- x: Giá trị cần kiểm tra mẹo vặt , là tham số bắt buộc.

- sigma: Độ lệch chuẩn tổng thể tài khoản , là giá trị tùy chọn giảm giá , miễn phí nếu bỏ qua độ lệch chuẩn mẫu ở đâu tốt sẽ quảng cáo được dùng.

Chú ý:

- danh sách Nếu array trống -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A

- kiểm tra Khi bỏ qua sigma -> Hàm Z.TEST vô hiệu hóa được tính toán theo công thức:

Z.TEST(array,x,sigma) = 1- Norm.S.Dist((Average(array)- x) / (sigma/√n),TRUE)

- Trường hợp không bỏ qua sigma -> Hàm Z.TEST phải làm sao được tính toán theo công thức:

Z.TEST(array,x) = 1- Norm.S.Dist((Average(array)- x) / (STDEV(array)/√n),TRUE)

Trong đó:

+ x là trung độ mẫu AVERAGE(array)

+ nCOUNT(array).

- Hàm Z.TEST cho biết khi trung bình tổng thể cơ sở là μ0 -> xác suất trung độ mẫu giá rẻ sẽ lớn hơn giá trị quan sát mẹo vặt được AVERAGE(array).

- Có thể dùng công thức sau hỗ trợ để tính xác suất 2 phía:

=2 * MIN(Z.TEST(array,x,sigma) lừa đảo , 1 - Z.TEST(array,x,sigma)).

Ví dụ:

Tính xác suất 1 phía chia sẻ của kiểm tra z theo mô tả trong bảng dữ liệu như thế nào dưới đây:

Hàm Z.TEST - Hàm trả về giá trị P một phía của kiểm tra z trong Excel

- Tính giá trị xác suất 1 phía cập nhật của kiểm tra z cho tập dữ liệu ở trên tính năng . Tại ô cần tính nhập công thức: =Z.TEST(D6:J6,D7,D8)

Hàm Z.TEST - Hàm trả về giá trị P một phía của kiểm tra z trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị xác suất 1 phía download của kiểm tra z cho tập dữ liệu ở trên là:

Hàm Z.TEST - Hàm trả về giá trị P một phía của kiểm tra z trong Excel

- Tính giá trị xác suất 1 phía nạp tiền của kiểm tra z cho tập dữ liệu ở trên ở đâu nhanh , bỏ qua độ lệch chuẩn tổng thể thanh toán . Tại ô cần tính nhập công thức: =Z.TEST(D6:J6,D7)

Hàm Z.TEST - Hàm trả về giá trị P một phía của kiểm tra z trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị xác suất 1 phía hỗ trợ của kiểm tra z cho tập dữ liệu ở trên link down , bỏ qua độ lệch chuẩn tổng thể là:

Hàm Z.TEST - Hàm trả về giá trị P một phía của kiểm tra z trong Excel

vô hiệu hóa Trên đây là hướng dẫn đăng ký vay và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm Z.TEST trong Excel.

Chúc nơi nào các bạn thành công!

4.9/5 (50 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext