Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT - Tính giá trị của chứng khoán trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng các hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT - Tính giá trị của chứng khoán trong excel.

Bài viết tất toán dưới đây hướng dẫn chi tiết ý nghĩa quảng cáo và cách sử dụng tối ưu các hàm PRICE giá rẻ , PRICEDISC danh sách , PRICEMAT - Tính giá trị dịch vụ của chứng khoán trong excel.

1 lừa đảo . Hàm PRICE

Mô tả: Trả về giá trị trên mỗi 100 $ hỗ trợ của một chứng khoán thanh toán lợi tức theo chu kỳ.

Cú pháp: = PRICE(settlement tự động , maturity tất toán , rate hay nhất , yld tải về , redemption tốt nhất , frequency sửa lỗi , basis).

Trong đó:

- settlement: Ngày kết toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành chứng khoán sửa lỗi được bán cho người mua tài khoản , là tham số bắt buộc.

- maturity: Ngày đáo hạn hay hết hạn full crack của chứng khoán tăng tốc , là tham số bắt buộc.

- rate: Lãi suất hàng năm qua mạng của chứng khoán.

- yld: Lợi nhuận hàng năm giá rẻ của chứng khoán.

- redemption: Giá trị hoàn lại nhanh nhất của chứng khoán tính theo đơn vị 100$.

- frequency: Số lần trả lãi trên năm, frequency=1 -> trả mỗi năm 1 lần tính năng , frequency =2 -> trả lãi mỗi năm 2 lần hỗ trợ , frequency =4 -> trả lãi mỗi năm 4 lần.

- basis: Cơ sở dùng hay nhất để đếm ngày hay nhất , có kỹ thuật các giá trị sau:

+ basis =0 xóa tài khoản hoặc bỏ qua: Một tháng có 30 ngày tất toán , một năm có 360 ngày dựa trên chuẩn US.

+ basis =1: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế trên tháng tải về , số ngày trên năm bằng số ngày thực tế trên năm.

+ basis =2: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế trên tháng tự động , số ngày trên năm là 360 ngày.

+ basis =3: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế mỗi tháng tự động , số ngày trên năm = 365 ngày.

+ basis =4: Số ngày trên tháng =30 ngày chi tiết , số ngày trên năm 360 ngày theo chuẩn châu Âu.

Chú ý:

- mẹo vặt Nếu settlement miễn phí , maturity full crack , frequency là số thập phân hàm lấy giá trị nguyên qua app của trực tuyến các tham số đó.

- Trường hợp nhập dữ liệu ngày không hợp lệ hàm trả về lỗi #NUM!

- trực tuyến Nếu yld < 0 danh sách hoặc rate < 0 chia sẻ hoặc frequency < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- ứng dụng Nếu giá trị qua app của frequency không nằm trong tập {1 nguyên nhân , 2 tự động , 4} kích hoạt hoặc giá trị basis không nằm trong tập {0 trên điện thoại , 1 tải về , 2 lừa đảo , 3 tất toán , 4} hàm trả về giá trị lỗi.

- Trường hợp settlement > maturity hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính giá trị ở đâu uy tín của chứng khoán (dựa trên $100) biết ngày kết toán chứng khoán là 3/12/2016 địa chỉ , ngày hết hạn chứng khoán là 2/19/2020 link down , lãi suất hàng năm là 12.6% trực tuyến , lợi nhuận hàng năm là 5.9% qua web , một năm trả lãi 2 lần tốt nhất , cơ sở miễn phí để tính ngày là số ngày thực tế trên mỗi tháng quảng cáo và số ngày thực tế trên năm.

Tại ô cần tính nhập công thức: =PRICE(B8 dịch vụ , C8 kinh nghiệm , D8 sử dụng , E8 thanh toán , 100,F8,1) chi tiết .

Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT - Tính giá trị của chứng khoán trong Excel

Nhấn Enter -> giá trị chứng khoán theo mệnh giá 100$ là:

Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT - Tính giá trị của chứng khoán trong Excel

2 kích hoạt . Hàm PRICEDISC

Mô tả: Hàm thực hiện tính giá trị mệnh giá 100$ vô hiệu hóa của một chứng khoán tự động đã chiết khấu.

Cú pháp: = PRICEDISC(settlement hướng dẫn , maturity dịch vụ , discount chia sẻ , redemption mới nhất , basis).

Trong đó:

- settlement: Ngày kết toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành chứng khoán miễn phí được bán cho người mua an toàn , là tham số bắt buộc.

- maturity: Ngày đáo hạn hay hết hạn tốc độ của chứng khoán qua mạng , là tham số bắt buộc.

- discount: Tỷ lệ chiết khấu ở đâu uy tín của chứng khoán.

- redemption: Giá trị hoàn lại tài khoản của chứng khoán miễn phí , tính theo đơn vị 100$.

- basis: Cơ sở dùng như thế nào để đếm ngày mẹo vặt , có như thế nào các giá trị sau:

+ basis =0 công cụ hoặc bỏ qua: Một tháng có 30 ngày xóa tài khoản , một năm có 360 ngày dựa trên chuẩn US.

+ basis =1: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế trên tháng giả mạo , số ngày trên năm bằng số ngày thực tế trên năm.

+ basis =2: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế trên tháng qua app , số ngày trên năm là 360 ngày.

+ basis =3: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế mỗi tháng tối ưu , số ngày trên năm = 365 ngày.

+ basis =4: Số ngày trên tháng =30 ngày xóa tài khoản , số ngày trên năm 360 ngày theo chuẩn châu Âu.

Chú ý:

- Hàm tải về được tính bằng công thức:

Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT - Tính giá trị của chứng khoán trong Excel

- quảng cáo Nếu settlement giảm giá , maturity kinh nghiệm , frequency là số thập phân hàm lấy giá trị nguyên tối ưu của dịch vụ các tham số đó.

- Trường hợp nhập dữ liệu ngày không hợp lệ hàm trả về lỗi #NUM!

- quản lý Nếu yld < 0 vô hiệu hóa hoặc rate < 0 ở đâu tốt hoặc frequency < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- trên điện thoại Nếu giá trị nguyên nhân của frequency không nằm trong tập {1 hướng dẫn , 2 cập nhật , 4} tăng tốc hoặc giá trị basis không nằm trong tập {0 ở đâu tốt , 1 lừa đảo , 2 tính năng , 3 tốc độ , 4} hàm trả về giá trị lỗi giảm giá .

- Trường hợp settlement > maturity hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính giá trị trực tuyến của chứng khoán (dựa trên $100) biết ngày kết toán chứng khoán là 3/12/2016 mật khẩu , ngày hết hạn chứng khoán là 2/19/2020 tốt nhất , tỷ lệ chiết khấu là 4.66% cơ sở lấy liền để tính ngày là số ngày thực tế trên mỗi tháng kích hoạt và số ngày thực tế trên năm.

Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT - Tính giá trị của chứng khoán trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức:

Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT - Tính giá trị của chứng khoán trong Excel

Nhấn Enter kết quả trả về:

Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT - Tính giá trị của chứng khoán trong Excel

3 quảng cáo . Hàm PRICEMAT

Mô tả: Hàm thực hiện tính giá trị dựa trên mệnh giá 100$ ở đâu uy tín của một chứng khoán thanh toán lãi vào ngày đáo hạn hay hết hạn kỹ thuật của chứng khoán.

Cú pháp: = PRICEMAT(settlement quản lý , maturity qua web , issue hướng dẫn , rate chia sẻ , yld trực tuyến , basis).

Trong đó:

- settlement: Ngày kết toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành chứng khoán hỗ trợ được bán cho người mua full crack , là tham số bắt buộc.

- maturity: Ngày đáo hạn hay hết hạn hỗ trợ của chứng khoán khóa chặn , là tham số bắt buộc.

- issue: Ngày phát hành chứng khoán tốc độ , là tham số bắt buộc.

- rate: Lãi suất hàng năm công cụ của chứng khoán.

- yld: Lợi nhuận hàng năm qua mạng của chứng khoán.

- basis: Cơ sở dùng tốc độ để đếm ngày tải về , có kinh nghiệm các giá trị sau:

+ basis =0 giả mạo hoặc bỏ qua: Một tháng có 30 ngày đăng ký vay , một năm có 360 ngày dựa trên chuẩn US.

+ basis =1: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế trên tháng ở đâu nhanh , số ngày trên năm bằng số ngày thực tế trên năm.

+ basis =2: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế trên tháng giả mạo , số ngày trên năm là 360 ngày.

+ basis =3: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế mỗi tháng tải về , số ngày trên năm = 365 ngày.

+ basis =4: Số ngày trên tháng =30 ngày qua mạng , số ngày trên năm 360 ngày theo chuẩn châu Âu.

Chú ý:

- Công thức tính lấy liền của hàm:

Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT - Tính giá trị của chứng khoán trong Excel

- lừa đảo Nếu settlement qua web , maturity hướng dẫn , frequency là số thập phân hàm lấy giá trị nguyên tối ưu của nạp tiền các tham số đó.

- Trường hợp nhập dữ liệu ngày không hợp lệ hàm trả về lỗi #NUM!

- địa chỉ Nếu yld < 0 download hoặc rate < 0 hoặc frequency < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- miễn phí Nếu giá trị cập nhật của frequency không nằm trong tập {1 ở đâu nhanh , 2 khóa chặn , 4} vô hiệu hóa hoặc giá trị basis không nằm trong tập {0 trực tuyến , 1 đăng ký vay , 2 hỗ trợ , 3 nguyên nhân , 4} hàm trả về giá trị lỗi.

- Trường hợp settlement > maturity hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính giá trị cài đặt của chứng khoán biết ngày kết toán chứng khoán là 3/12/2016 kỹ thuật , ngày hết hạn chứng khoán là 2/19/2020 miễn phí , ngày phát hành là 2/19/2014 an toàn , lãi suất hàng năm là 12.8% sử dụng , lợi nhuận hàng năm thu tự động được là 6.9% cơ sở tăng tốc để tính ngày là số ngày thực tế trên mỗi tháng mẹo vặt và số ngày thực tế trên năm phải làm sao .

Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT - Tính giá trị của chứng khoán trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức: =PRICEMAT(B8,C8,D8,E8,F8,G8).

Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT - Tính giá trị của chứng khoán trong Excel

Nhấn Enter kết quả trả về:

Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT - Tính giá trị của chứng khoán trong Excel

phải làm sao Trên đây là hướng dẫn chi tiết ý nghĩa kiểm tra và cách sử dụng download các hàm tính giá trị chứng khoán an toàn .

Chúc tốc độ các bạn thành công!

4.9/5 (79 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online