Làm tròn số trong Excel (Hàm ROUND)

Hướng dẫn các bạn cách làm tròn số trong Excel, giúp tính toán nhanh hơn Tùy thuộc vào cách thức làm tròn số chữ số sau và trước dấu phẩy có rất nhiều hàm làm tròn số trong Excel. 1. Làm tròn số bằng cách sử dụng hàm ROUND() - Ý nghĩa:

Bài viết mới nhất dưới đây hướng dẫn kích hoạt các bạn cách làm tròn số trong Excel địa chỉ , giúp tính toán nhanh hơn

Tùy thuộc vào cách thức làm tròn số chữ số sau hay nhất và trước dấu phẩy có địa chỉ rất nhiều hàm làm tròn số trong Excel.

1 lấy liền . Làm tròn số bằng cách sử dụng hàm ROUND()

- Ý nghĩa: Làm tròn đến số gần nhất theo số chữ số cần làm tròn

- Cú pháp: ROUND(number hướng dẫn , num_digits)

Trong đó:

+ number là giá trị cần làm tròn.

+ num_digits là giá trị cần làm tròn ứng dụng . tốc độ Nếu:

num_digits =0 => làm tròn tới số nguyên gần nhất

num_digits >0 => làm tròn tới số chữ số thập phân tương ứng quản lý với giá trị  num_digits

num_digits =0 => làm tròn tới số chữ số phần nguyên tương ứng ứng dụng với giá trị  num_digits

- Ví dụ: Thực hiện làm tròn tốc độ các số trong bảng qua app dưới đây bằng cách sử dụng hàm round

Tại ô cần tính nhập công thức: =ROUND(D7,E7)

Làm tròn số trong Excel (Hàm ROUND)

Nhấn Enter -> sao chép công thức cho tài khoản các giá trị còn lại ở đâu tốt được kết quả:

Làm tròn số trong Excel (Hàm ROUND)

2 ở đâu tốt . Làm tròn số bằng cách sử dụng hàm MROUND()

- Ý nghĩa: Làm tròn tới bội số tốt nhất của một số xác định

- Cú pháp: MROUND(nunber chia sẻ , multiple)

Trong đó:

+ number là giá trị cần làm tròn

+ multiple: Số tối ưu để xác định bội số cần làm tròn đến

- Chú ý:

+ Hàm MROUND làm tròn ra xa số 0 thanh toán nếu số dư sau khi chia number cho multiple lớn hơn tốt nhất hoặc bằng một nửa giá trị ứng dụng của multiple

+ Các tham ứng dụng , đối số phải cùng dấu quản lý nếu không trả về giá trị lỗi #NUM

- Ví dụ: Làm tròn miễn phí các giá trị sau bằng cách sử dụng hàm MROUND()

Tại ô cần tính nhập công thức: =MROUND(D7 hướng dẫn , E7)

Làm tròn số trong Excel (Hàm ROUND)

Nhấn Enter -> sao chép công thức cho cài đặt các giá trị còn lại thanh toán được kết quả:

Làm tròn số trong Excel (Hàm ROUND)

3 ở đâu nhanh . Làm tròn số bằng cách sử dụng hàm ROUNDDOWN() tăng tốc và hàm ROUNDUP()

- Ý nghĩa: Cách dùng 2 hàm tương tự nhau chỉ khác:

+ Hàm ROUNDDOWN() luôn làm tròn 1 số theo hướng lại gần số 0

+ Hàm ROUNDDOWN() luôn làm tròn 1 số theo hướng tiến ra xa số 0

- Cú pháp:

ROUNDDOWN(number chi tiết , num_digits)

ROUNDUP(number giá rẻ , num_digits)

Trong đó:

- number là giá trị cần làm tròn

- num_digits: số chữ số cần làm tròn sử dụng . tính năng Nếu:

num_digits =0 => làm tròn tới số nguyên gần nhất

num_digits >0 => làm tròn tới số chữ số thập phân tương ứng sửa lỗi với giá trị  num_digits

num_digits =0 => làm tròn tới số chữ số phần nguyên tương ứng link down với giá trị  num_digits

- Ví dụ:

Làm tròn số trong Excel (Hàm ROUND)

4 mới nhất . Làm tròn số bằng cách sử dụng hàm CEILING() xóa tài khoản và hàm FLOOR()

4.1 Hàm CEILING

Mô tả: Hàm thực hiện làm tròn lên thanh toán , xa số 0 đến bội số có nghĩa gần nhất.

Cú pháp: CEILING(number cài đặt , significance).

Trong đó:

number: Giá trị muốn làm tròn kinh nghiệm , là tham số bắt buộc.

significance: Bội số muốn làm tròn mới nhất , là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- giảm giá Nếu ứng dụng các đối số trong hàm không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Giá trị làm tròn lên tốt nhất được điều chỉnh ra xa số 0 bất chấp dấu giảm giá của số là số âm ứng dụng . tốc độ Nếu số là bộ số chính xác full crack của mức quan trọng qua web thì không làm tròn.

- qua mạng Nếu số là giá trị âm khóa chặn và mức quan trọng âm giá trị làm tròn xuống ra xa số 0.

- mẹo vặt Nếu số là giá trị âm cài đặt và mức quan trọng dương giá trị làm tròn lên tiến lên số 0.

Ví dụ:

Làm tròn tốt nhất các giá trị trong bảng sau cài đặt với bội số trong mô tả:

Tại ô cần tính nhập công thức: =CEILING(C8 chi tiết , D8)

Làm tròn số trong Excel (Hàm ROUND)

Nhấn Enter trực tuyến và sao chép công thức cho nạp tiền các giá trị còn lại tính năng được kết quả:

Làm tròn số trong Excel (Hàm ROUND)

4.2 Hàm FLOOR

Hàm Floor tương tự hàm Ceiling chỉ khác hàm Floor làm tròn số xuống tiến gần tới không.

5 nơi nào . Làm tròn số bằng cách sử dụng hàm EVEN() nguyên nhân và hàm ODD()

- Hàm Even() là hàm làm tròn số lên tới số nguyên chẵn gần nhất

Cú pháp: EVEN(number)

Trong đó: number là giá trị muốn làm tròn

- Hàm Odd() là hàm làm tròn số lên tới số nguyên lẻ gần nhất

Cú pháp: ODD(number)

Trong đó: number là giá trị muốn làm tròn

Ví dụ: Làm tròn download các giá trị sau bằng cách sử dụng hàm even() download và odd()

Tại ô cần tính giá trị làm trong theo hàm Even nhập công thức: =EVEN(B7)

Làm tròn số trong Excel (Hàm ROUND)

Nhấn Enter -> sao chép công thức cho tốc độ các giá trị còn lại thanh toán được kết quả:

Làm tròn số trong Excel (Hàm ROUND)

Tương tự tại ô cần tính giá trị làm tròn theo hàm Odd() nhập công thức: =ODD(B7)

Làm tròn số trong Excel (Hàm ROUND)

Nhấn Enter -> sao chép công thức cho công cụ các giá trị còn lại tổng hợp được kết quả:

Làm tròn số trong Excel (Hàm ROUND)

6 vô hiệu hóa . Làm tròn số bằng cách sử dụng hàm INT() hay nhất và TRUNC()

- Hàm INT thực hiện làm tròn số xuống tới số nguyên gần nhất.

Cú pháp: Int(number)

Trong đó: number là giá trị cần làm tròn

- Hàm Trunc thực hiện làm tròn số theo số chữ số phần thập phân

Cú pháp: TRUNC(number khóa chặn , [num_digits])

Trong đó:

- number là giá trị cần làm tròn

- num_digits: là số chữ số phần thập phân cần làm tròn chia sẻ , là tham số tùy chọn có giá trị mặc định là 0.

Ví dụ:

Tại ô cần tính giá trị làm tròn theo hàm Int nhập công thức: = INT(B7)

Làm tròn số trong Excel (Hàm ROUND)

Nhấn Enter -> sao chép công thức cho phải làm sao các giá trị còn lại nạp tiền được kết quả:

Làm tròn số trong Excel (Hàm ROUND)

Tại ô cần tính giá trị làm tròn theo hàm Trunc nhập công thức: = Trunc(B7)

Làm tròn số trong Excel (Hàm ROUND)

Nhấn Enter -> sao chép công thức cho lấy liền các giá trị còn lại quảng cáo được kết quả:

Làm tròn số trong Excel (Hàm ROUND)

tốt nhất Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách làm tròn số trong Excel theo nhiều cách khác nhau bằng cách sử dụng tự động các hàm trong Excel miễn phí . Chúc khóa chặn các bạn thành công!

4.9/5 (66 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online