Hàm COVARIANCE.S - Trả về hiệp phương sai mẫu, trung bình tích của các độ lệch cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu trong Excel

Hàm COVARIANCE.S: Trả về hiệp phương sai mẫu, trung bình tích của các độ lệch cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu Cú pháp: COVARIANCE.S(array1,array2)

Bài viết download dưới đây giới thiệu tới ở đâu uy tín các bạn hàm COVARIANCE.S - 1 trong số dịch vụ những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê chia sẻ rất kinh nghiệm được ưa dùng trong Excel.

Hàm COVARIANCE.S - Trả về hiệp phương sai mẫu, trung bình tích của các độ lệch cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu trong Excel

Mô tả: Trả về hiệp phương sai mẫu hướng dẫn , trung bình tích danh sách của mới nhất các độ lệch cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu

Cú pháp: COVARIANCE.S(array1,array2)

Trong đó:

- array1: Phạm vi thứ nhất chứa hỗ trợ các số nguyên muốn tính phương sai khóa chặn , là tham số bắt buộc.

- array2: Phạm vi thứ hai chứa quảng cáo các số nguyên muốn tính phương sai tất toán , là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Các đối số phải là số nơi nào hoặc tên mới nhất hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

- hay nhất Nếu đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị văn bản giá rẻ hoặc logic hay ô trống nơi nào sẽ bị bỏ qua.

- cài đặt Nếu array1 xóa tài khoản array2 có số điểm dữ liệu khác nhau -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A

- kích hoạt Nếu 1 trong 2 mảng trống -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0

Ví dụ:

Tính hiệp phương sai mẫu địa chỉ , trung bình kích hoạt của tích thanh toán các độ lệch tăng tốc của mỗi cặp điểm dữ liệu tăng tốc của 2 tập dữ liệu trong bảng nguyên nhân dưới đây:

Hàm COVARIANCE.S - Trả về hiệp phương sai mẫu, trung bình tích của các độ lệch cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =COVARIANCE.S(B6:B10,C6:C10)

Hàm COVARIANCE.S - Trả về hiệp phương sai mẫu, trung bình tích của các độ lệch cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu trong Excel

- Nhấn Enter -> hiệp phương sai mẫu hỗ trợ , trung bình tăng tốc của tích ở đâu tốt các độ lệch qua mạng của mỗi cặp điểm dữ liệu phải làm sao của 2 tập dữ liệu là:

Hàm COVARIANCE.S - Trả về hiệp phương sai mẫu, trung bình tích của các độ lệch cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu trong Excel

- Trường hợp số lượng cặp điểm tải về của 2 mảng không giống nhau -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A

Hàm COVARIANCE.S - Trả về hiệp phương sai mẫu, trung bình tích của các độ lệch cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu trong Excel

Ở đây mảng array2 chỉ chứa 3 giá trị từ C6: C8

trên điện thoại Trên đây là hướng dẫn giảm giá và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm COVARIANCE.S trong Excel.

Chúc nguyên nhân các bạn thành công!

4.8/5 (76 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online