Hàm LARGE - Hàm trả về giá trị lớn thứ k trong tập dữ liệu trong Excel

Hàm LARGE: Hàm trả về giá trị lớn thứ k trong tập dữ liệu. Sử dụng hàm để xác định vị thứ của giá trị trong tập dữ liệu. Cú pháp: LARGE(array,k)

Bài viết hỗ trợ dưới đây giới thiệu tới đăng ký vay các bạn hàm LARGE - 1 trong số chi tiết những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê sử dụng rất lấy liền được ưa dùng trong Excel.

Hàm LARGE - Hàm trả về giá trị lớn thứ k trong tập dữ liệu trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị lớn thứ k trong tập dữ liệu nạp tiền . Sử dụng hàm hay nhất để xác định vị thứ ứng dụng của giá trị trong tập dữ liệu.

Cú pháp: LARGE(array,k)

Trong đó:

- array: Mảng nơi nào hoặc phạm vi dữ liệu chứa giá trị lớn thứ k trong đó.

- k: Vị trí lớn thứ mấy (tính từ lớn nhất là thứ 1) trong mảng muốn trả về.

Chú ý:

- xóa tài khoản Nếu kiểm tra các đối số trong mảng là giá trị trống -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- miễn phí Nếu k ≤ 0 giảm giá hoặc k lớn hơn số điểm dữ liệu trong array -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- khóa chặn Nếu n là số điểm dữ liệu ở đâu uy tín của array thì:

+ LARGE(array link down , 1) -> trả về giá trị lớn nhất trong mảng array.

+ LARGE(array mẹo vặt , n) -> trả về giá trị nhỏ nhất trong mảng array.

Ví dụ:

Tìm giá trị lớn thứ k theo mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm LARGE - Hàm trả về giá trị lớn thứ k trong tập dữ liệu trong Excel

1 nguyên nhân . Tính giá trị lớn thứ 3 kinh nghiệm và nhỏ nhất trong mảng array1

- Tính giá trị lớn thứ 3 trong mảng array1 trên điện thoại . Tại ô cần tính nhập công thức: =LARGE(C6:C10,3)

Hàm LARGE - Hàm trả về giá trị lớn thứ k trong tập dữ liệu trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị lớn thứ 3 trong mảng array1 là:

Hàm LARGE - Hàm trả về giá trị lớn thứ k trong tập dữ liệu trong Excel

- Tính giá trị nhỏ nhất trong mảng array1 qua web . Sử dụng hàm LARGE nên giá trị nhỏ nhất trong mảng chính là giá trị lớn thứ n trong mảng khóa chặn với n là tổng số phần tử trong mảng -> nhập công thức: =LARGE(C6:C10,5) (mảng array1 có 5 phần tử) -> nhấn Enter -> giá trị nhỏ nhất là:

Hàm LARGE - Hàm trả về giá trị lớn thứ k trong tập dữ liệu trong Excel

2 xóa tài khoản . Tính giá trị lớn thứ 2 tối ưu và thứ 3 trong mảng array2.

- Vì trong mảng array2 có 2 phần tử bằng nhau là 6 sửa lỗi . Hai giá trị bằng nhau bản quyền nhưng hàm full crack vẫn xếp chúng theo 2 vị thứ khác nhau:

- Tính giá trị lớn thứ 2 trong mảng -> nhập công thức: =LARGE(D6:D10,2)

Hàm LARGE - Hàm trả về giá trị lớn thứ k trong tập dữ liệu trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị lớn thứ 2 là:

Hàm LARGE - Hàm trả về giá trị lớn thứ k trong tập dữ liệu trong Excel

- Giá trị lớn thứ 3 trong mảng -> nhập công thức: =LARGE(D6:D10,3) -> nhấn Enter -> giá trị lớn thứ 3 là:

Hàm LARGE - Hàm trả về giá trị lớn thứ k trong tập dữ liệu trong Excel

tải về Như vậy giá trị lớn thứ 2 giảm giá và thứ 3 trong mảng cùng là 6.

nguyên nhân Trên đây là hướng dẫn kỹ thuật và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm LARGE trong Excel.

Chúc nguyên nhân các bạn thành công!

4.9/5 (80 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online