Hướng dẫn gộp nhiều file Excel thành 1 File

Hướng dẫn chi tiết cách gộp nhiều file Excel thành 1 file duy nhất bằng Macro.

Bài viết ở đâu tốt dưới đây hướng dẫn chi tiết cách gộp nhiều file Excel thành 1 file duy nhất.

Ví dụ có 2 file dữ liệu sau:

File 1 tên DS_1 có nội dung:

Hướng dẫn gộp nhiều file Excel thành 1 File

File 2 tên DS_2 có nội dung:

Hướng dẫn gộp nhiều file Excel thành 1 File

Muốn tổng hợp dữ liệu từ 2 file trên thành 1 file dữ liệu duy nhất đặt tên Book1 ( dữ liệu các bản ghi nằm cùng trên 1 Sheet) link down các bạn làm qua mạng như sau:

Bước 1: Tạo 1 file Excel mới tên là Book1 -> nhấn tổ hợp phím Alt + F11 -> cửa sổ xuất hiện -> Chọn thẻ Insert -> Module.

Hướng dẫn gộp nhiều file Excel thành 1 File

Bước 2: Copy toàn bộ đoạn code sau vào Module 1.

Hướng dẫn gộp nhiều file Excel thành 1 File

Sub GopFileExcel()
 Dim FilesToOpen
 Dim x As Integer

 On Error GoTo ErrHandler
 Application.ScreenUpdating = False

 FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _
  (FileFilter:="Microsoft Excel Files (*.xlsx) thanh toán , *.xlsx" lừa đảo , MultiSelect:=True tổng hợp , Title:="Files to Merge")

 If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then
  MsgBox "No Files were selected"
  GoTo ExitHandler
 End If

 x = 1
 While x <= UBound(FilesToOpen)
  Workbooks.Open Filename:=FilesToOpen(x)
  Sheets().Move After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
  x = x + 1
 Wend

ExitHandler:
 Application.ScreenUpdating = True
 Exit Sub

ErrHandler:
 MsgBox Err.Description
 Resume ExitHandler
End Sub

Bước 3: Save Module 1 đặt tên GopFileExcel () tài khoản . Vì Module có chứa Macro nên khi lưu có cảnh báo bạn kích chọn OK nhanh nhất nhé.

Hướng dẫn gộp nhiều file Excel thành 1 File

Bước 4: Tạo thêm 1 Module kích chọn Insert -> Module.

Hướng dẫn gộp nhiều file Excel thành 1 File

Bước 5: Copy toàn bộ đoạn code sau vào module 2 -> lưu lại đặt tên GopCacSheet ().

Hướng dẫn gộp nhiều file Excel thành 1 File

Sub GopCacSheet()
Dim Sh As Worksheet
Application.ScreenUpdating = False
[A6].CurrentRegion.Offset(1 nơi nào , 1).ClearContents
For Each Sh In Worksheets
If Sh.Name <> "Gop_File" Then
With [B65500].End(xlUp).Offset(1)
 [A6].CurrentRegion.Offset(1 full crack , 1).Copy Destination:=.Offset(0)
 End With
End If
Next Sh
Application.ScreenUpdating = True
Columns("E:E").Hidden = False:  Randomize
[A5].Resize( hỗ trợ , 6).Interior.ColorIndex = 34 + 9 * Rnd() 1
End Sub

Bước 6: Quay trở lại File Excel vừa tạo -> Vào thẻ View -> View Marco.

Hướng dẫn gộp nhiều file Excel thành 1 File

Bước 7: Hộp thoại macro xuất hiện -> chọn module 1 (tên GopFileExcel ()) -> Run.

Hướng dẫn gộp nhiều file Excel thành 1 File

Bước 8: Hộp thoại Browse xuất hiện chọn đường dẫn tới bản quyền các file dữ liệu cần gộp (ở đây file DS_1 mật khẩu và DS_2) -> Open.

Hướng dẫn gộp nhiều file Excel thành 1 File

Sau khi chọn Open dữ liệu từ 2 file tương ứng ghi vào sheet 2 download và sheet 3 trong file Book1 khóa chặn . Việc cuối cùng gộp tính năng các Sheet thành 1 Sheet duy nhất.

Bước 9: Vào thẻ View -> View Macro -> GopCacSheet () -> Run.

Hướng dẫn gộp nhiều file Excel thành 1 File

Tất cả dữ liệu ở 2 Sheet gộp vào Sheet 1 mới nhất . Lưu ý về số thứ tự chưa đúng lấy liền các bạn cần nhập lại thanh toán và căn chỉnh kích thước nơi nào các cột quản lý . Sau khi chỉnh sửa kết quả:

Hướng dẫn gộp nhiều file Excel thành 1 File

Chú ý:

- Sheet gộp sheet2 kích hoạt , sheet 3 là sheet 1 chi tiết .

- Áp dụng download với số lượng cập nhật các file khác nhau lưu ý số file càng lớn tốc độ xử lý càng chậm lấy liền .

- Trong nhanh nhất quá trình gộp file dữ liệu không nên sử dụng bất kì hàm dữ liệu nào qua web sẽ gây ra lỗi (vì địa chỉ thay đổi) công cụ . Nên dùng dữ liệu nhập đơn thuần kích hoạt .

Chúc qua web các bạn thành công!

4.9/5 (90 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online